Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Demenint Kienhuis notariaat B.V., gevestigd te Haarlem, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Haarlem.

I. ALGEMEEN

Demenint Kienhuis notariaat is een handelsnaam van Demenint Kienhuis notariaat B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34178381, die zich ten doel stelt het ambt van notaris uit te doen oefenen in de meest ruime zin.

Demenint Kienhuis notariaat B.V. hierna verder ook te noemen: “Het Notariskantoor”. Een lijst van de aandeelhouders van Het Notariskantoor ligt ter inzage bij het secretariaat van het kantoor en wordt op verzoek toegezonden.

II. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming schriftelijk anders is overeengekomen.

III.   OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 1. Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met Het Notariskantoor tot stand komen.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan Het Notariskantoor die derhalve als enige opdrachtnemer geldt.
  Een overeenkomst van opdracht met Het Notariskantoor komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Het Notariskantoor is aanvaard, dan wel door het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Het Notariskantoor op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept)akte door deze opdrachtgever.
 1. De opdrachtgever stemt ermee in dat Het Notariskantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan Het Notariskantoor verbonden personen en/of zonodig zich laat bijstaan door derden die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar opdrachtgevers worden ingeschakeld.
 2. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot Het Notariskantoor de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien (al dan niet stilzwijgend) de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.
 3. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 4. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de overeenkomst tot opdracht aan Het Notariskantoor verschuldigd zijn.

IV. OFFERTE

Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, heeft Het Notariskantoor het recht voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden.

V. DECLARATIE

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, kosten ter uitvoering van de Wet op de identificatieplicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, omzet- overdrachtsbelasting verschuldigd zoals tussen de opdrachtgever en Het Notariskantoor is overeengekomen. Negatieve rente wordt doorberekend.
 2. Het Notariskantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van het (voorschot op het) overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen. Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. Na afloop van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

VI. BETALING

 1. De declaratie dient, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van het passeren daarvan (zijnde een fatale termijn), betaald te zijn, behoudens andersluidende afspraak, door betaling op een ten name van Het Notariskantoor gestelde bank- of girorekening.
 2. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

VII.  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Het Notariskantoor en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Het Notariskantoor de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Het Notariskantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen). Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is uitgesloten. De notarissen verbonden aan Het Notariskantoor zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin van dit lid wordt ook een nalaten begrepen.
 2. De onder lid 1 van dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 3. Kopieën van de huidige polissen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) met voorwaarden kunnen bij het secretariaat van het kantoor worden opgevraagd. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag ad € 20.000,– dan wel, indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 20.000,– exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van € 60.000,–.
 4. De in lid 1 van dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Het Notariskantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Het Notariskantoor het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 5. Het Notariskantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld fiscalisten). De opdrachtgever machtigt Het Notariskantoor om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Het Notariskantoor voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.
 6. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan Het Notariskantoor krachtens enige rechtsverhouding tot Het Notariskantoor uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die bij, voor of namens Het Notariskantoor werkzaam zijn, direct of indirect, al dan niet als Partner, alsmede derden die door Het Notariskantoor zijn ingeschakeld.

VIII. PRIVACYVERKLARING

Voor de privacyverklaring in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt ten deze verwezen naar de Privacyverklaring van Het Notariskantoor, welke op verzoek zal worden verstrekt, maar tevens is terug te vinden op de website van Het Notariskantoor (www.demenintkienhuis.nl)

IX. GESCHILLEN

 1. Op de rechtsverhouding tussen Het Notariskantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 2. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.