Erfbelasting


Erfbelasting is de belasting die betaald moet worden als je iets erft. De hoeveelheid erfbelasting die betaald moet worden hangt af van twee factoren:

  • hoe groot is het bedrag of de waarde van de erfenis;
  • wat is de relatie tussen de overledene en degene die erft.


  • In de moderne combinatietestamenten kan na het overlijden van de eerste ouder bekeken worden op welke wijze de nalatenschap van de eerst overledene het best kan worden afgewikkeld en hoe de erfdelen van de langstlevende ouder en/of de kinderen het best kunnen zijn samengesteld.

    Het is van het grootste belang dat, indien u een (combinatie) testament op heeft laten stellen om erfbelasting te besparen, hier bij de uitvoering van het testament alle aandacht aan wordt besteed. Helaas wordt door ondeskundigheid of te laat aankloppen bij de notaris niet van alle mogelijkheden gebruik gemaakt.

    Omdat in eerste instantie niet altijd duidelijk is welke weg het beste kan worden bewandeld hebben wij de beschikking over diverse applicaties om voor u te berekenen op welke wijze de meeste erfbelasting kan worden bespaard.