Regelingen overdrachtsbelasting

Ter stimulering van de woningmarkt zijn een aantal maatregelen genomen welke hieronder worden toegelicht:

Tijdelijke verlaging tarief overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor de verkrijging van woningen is tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%.

Hieronder is een weergave van de regeling opgenomen:
 • De maatregel ziet uitsluitend op de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen (zoals appartementsrechten). In dit kader wordt onder woningen verstaan: onroerende zaken die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren;
 • Tijdelijke leegstand ontneemt aan de onroerende zaak niet het karakter van woning;
 • De ondergrond en de tuin behoren tot de woning. Tot de woning behoren ook aanhorigheden zoals garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke die zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Een garage die tot hetzelfde gebouwencomplex als de woning behoort, wordt ook tot de woning gerekend;
 • Het maakt geen verschil of de verkrijger de woning zelf gaat bewonen of dat de verkrijger de woning verhuurt aan een particulier;
 • De maatregel geldt ook voor tweede woningen, recreatiewoningen en verhuurde woningen;
 • Voor onroerende zaken die niet geheel zijn bestemd voor bewoning geldt dat uitsluitend op het gedeelte van de waarde dat voor particuliere bewoning is bestemd het tarief van 2% wordt toegepast. Als de onroerende zaak qua oppervlakte nagenoeg geheel (90% of meer) bestemd is voor bewoning, kan voor de verkrijging van de gehele onroerende zaak het tarief van 2% worden toegepast;
 • afzonderlijke garageboxen, grond bestemd voor woningbouw, bedrijfsgebouwen en –ruimtes, hotels/pensions, asielzoekerscentra, een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als een verpleeg- of verzorgingsinstelling of ziekenhuis en internaten vallen niet onder het verlaagde tarief omdat zij niet als woning zijn aan te merken;
 • Voor de verkrijging van aandelen in onroerendezaaklichamen (ex art. 4 WBR) geldt het volgende. Het tarief van 2% kan uitsluitend worden toegepast op de waarde voor zover die waarde betrekking heeft op woningen;
 • De maatregel geldt alleen voor woningen die op of na 15 juni 2011 zijn overgedragen bij de notaris. Het gaat hierbij om de datum waarop de akte van levering bij de notaris is ondertekend. De datum van het tekenen van de koopovereenkomst is niet van belang. Indien de akte van levering is gepasseerd vóór 15 juni 2011 kunt u geen geld terugkrijgen;
 • Let op: Indien u de woning heeft verkregen in de periode tussen 15 juni 2011 en 1 juli 2011 kunt u de teveel betaalde overdrachtsbelasting terugkrijgen. De notaris kan voor u een verzoek om teruggaaf indienen.

  Verlenging zes maanden termijn

  De termijn waarbij de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met de eerder betaalde overdrachtsbelasting wordt voor woningen verlengd van zes maanden naar twaalf maanden, indien de levering heeft plaatsgevonden in 2011. Met andere woorden als een woning wordt doorverkocht, waarbij de notariele overdracht wordt getekend binnen twaalf maanden na de eerdere overdracht is er niet nogmaals volledig overdrachtsbelasting verschuldigd. In de praktijk wordt bij een doorverkoop door de uiteindelijke koper het bedrag dat de eerste koper aan overdrachtsbelasting heeft betaald vergoed, zodat degeen die de doorverkoop doet uiteindelijk niets aan overdrachtsbelasting heeft betaald.

  Let op: Daarnaast is nieuw dat het bedrag dat de koper aan de doorverkoper moet afstaan met ingang van de nieuwe regeling wordt gezien als een onderdeel van de tegenprestatie waarover ook overdrachtsbelasting verschuldigd wordt.