Schenken en eigen bijdrage Wet langdurige zorg


Indien u ouder wordt en terecht komt in een verpleeg- of verzorgingstehuis of thuis extra zorg ontvangt, moet u vanaf 1 januari 2013 een hogere eigen bijdrage betalen indien u vermogen heeft. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt ondermeer af van inkomen, vermogen, leeftijd en uw persoonlijke situatie.

Vanaf 1 januari wordt bij uw inkomen 8% van het box 3-vermogen geteld om het bijdrageplichtig inkomen vast te stellen. Aan de hand van dit bijdrageplichtig inkomen wordt de eigen bijdrage berekend. Het bijdrageplichtig inkomen wordt geheel aangewend voor de zorg in de instelling met inachtneming van een bedrag aan kleed- en zakgeld per maand en een maximum per maand.

Conclusie: Indien u langere tijd in een verpleeg- of verzorgingstehuis verblijft wordt niet alleen uw inkomen maar ook uw vermogen opgesoupeerd.

Aangezien het voor de kwaliteit van de verzorging niet uitmaakt of u veel of weinig eigen bijdrage betaalt kunt u door (tijdig) vermogen over te hevelen naar uw kinderen er voor zorgen dat uw vermogen "in de familie" blijft en niet voor de eigen bijdrage hoeft te worden aangewend. Tijdig regelen is wel van belang aangezien de peildatum twee jaar ligt voordat u zorg of verpleging nodig heeft.

Indien u een levenstestament maakt, kunnen de schenkingen ook doorgaan indien u wilsonbekwaam bent geworden.

Als u meer dan twee jaar in een verpleeg- of verzorgingstehuis woont, verschuift uw eigen huis van box 1 naar box 3 en wordt in aanmerking genomen voor de eigen bijdrage regeling.